Inici

MetroSolutions

Mirades innovadores per a les metròpolis del futur

Presentació

Solucions metropolitanes: innovació local per a la consecució dels objectius globals de desenvolupament sostenible

 

L’any 2015, la Declaració de Montreal sobre àrees metropolitanes va contribuir al desenvolupament urbà sostenible recollit per l’Agenda 2030 i va reconèixer la importància de les àrees metropolitanes per a la seva consecució. Recollia les transformacions que calia fer per a construir metròpolis solidàries, inclusives i respectuoses amb la biodiversitat i el patrimoni natural, cultural i paisatgístic, i integrava demandes com el dret a la ciutat, la governança metropolitana, un finançament just o el reconeixement de la diversitat.

La Nova Agenda Urbana, aprovada a la conferència de les Nacions Unides Hàbitat III l’any 2016, va plantejar un canvi de paradigma basat en la ciència de les ciutats i va establir estàndards i principis per a la planificació, la construcció, el desenvolupament, la gestió i la millora de les àrees urbanes, d’acord amb els reptes i desafiaments polítics, socials, econòmics i ambientals.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va recollir el mandat de la Nova Agenda Urbana i l’any 2018 va celebrar el congrés internacional Post-Hàbitat III, dedicat a analitzar els reptes futurs de les metròpolis. L’any 2020, en el World Urban Forum, celebrat a Abu Dhabi, es va definir una estratègia conjunta amb ONU-Habitat, que va donar lloc al Memoràndum d’entesa signat entre aquesta agència de les Nacions Unides i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’any 2022, en el congrés internacional MetroSolutions, organitzat per l’AMB, es van presentar possibles solucions que diferents metròpolis d’arreu del món estan donant a les grans amenaces i reptes als quals s’enfronten. En un context mundial d’urbanització i metropolinització, les solucions metropolitanes es configuren com a estratègies conjuntes i polítiques metropolitanes que ajuden les metròpolis a avançar cap als objectius de les agendes globals de desenvolupament. D’altra banda es postulen com a respostes innovadores als grans desafiaments metropolitans i a les necessitats ciutadanes. Les solucions metropolitanes ens han de permetre assolir els objectius plantejats, a temps i de manera escaient. Es tracta de polítiques o programes que (1) estan connectats a la política i als plans metropolitans, (2) són multidimensionals (escala social, econòmica, comunitària…), (3) són multiactor, perquè apleguen els diversos agents del territori (públics, privats i sense ànim de lucre), (4) són multinivell (no només d’escala metropolitana), (5) tenen caràcter innovador, (6) estan inspirats en els reptes de les agendes globals de desenvolupament i hi donen resposta, (7) contribueixen a la construcció urbana, (8) combinen un tipus d’accions que resulten de la suma d’infraestructures i programes, i són avaluables per al conjunt de la població i dels territoris (són inclusius per a persones i per a ciutats), (9) estan idealment construïts amb la participació de la ciutadania i dels principals agents, i (10) són adaptables i transferibles a altres metròpolis.

Quan falten pocs anys per a l’horitzó 2030, l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’AMB continua treballant amb l’objectiu que les àrees metropolitanes siguin capaces de construir les complicitats necessàries per convertir-se en actors polítics al servei de la ciutadania, amb l’objectiu d’assolir els objectius de l’Agenda 2030 i de la Nova Agenda Urbana. Així, conjuntament amb ONU-Habitat i amb un grup d’experts d’àmbit nacional i internacional, treballem en el debat, la definició, la caracterització, la identificació i la transferència de solucions metropolitanes de gestió i d’acció, que ens apropin als objectius que plantegen les agendes globals, per fer que el món sigui econòmicament més just, socialment més equitatiu i ambientalment sostenible.

Continguts

Anatomia de les metròpolis: definició, abast, governança i associació, prestació de serveis, relació amb altres nivells de govern i relació amb el medi rural.

Aplicació de polítiques metropolitanes per a la inclusió i cohesió econòmica, social i territorial; estratègies i accions per tenir en compte els interessos i les necessitats ciutadanes (diversitat, gènere…) dins de les polítiques i serveis metropolitans; i igualtat de drets i obligacions de la ciutadania.

Modernització de l’Administració pública en relació amb la transició digital i ecològica; implementació i disseny d’infraestructures estratègiques metropolitanes; innovació per fer front a l’era postcovid; estratègies per transformar la metròpolis de ràpid creixement, dins de territoris empobrits i amb recursos escassos; i consolidació de ciutats en territoris en situació de conflicte.

FAQs

Una solució és una resposta eficaç a un problema, dubte o qüestió.

 • A una necessitat, demanda o repte metropolità.
 • A identificar un repte, aportar-hi una solució.
 • Estan connectades a les polítiques i als plans metropolitans
 • Són multidimensionals (dimensió social, econòmica, comunitària…)
 • Són multiactor (sector privat, sector públic, associacions sense ànim de lucre…)
 • Són multinivell (no només a escala metropolitana)
 • Tenen caràcter innovador
 • Estan inspirades en les agendes globals de desenvolupament i hi donen resposta
 • Contribueixen a la construcció urbana
 • Combinen accions resultants de la suma d’infraestructures i programes, i són avaluables per al conjunt de la població i el conjunt dels territoris (són inclusives: per a persones i per a ciutats)
 • Idealment es construeixen amb la participació de la ciutadania i els principals actors
 • Són escalables a altres metròpolis i reptes

Documentació

Les metròpolis en l’horitzó 2030

17-18.10.2023 | Citilab | Cornellà de Llobregat | Metròpolis Barcelona

Congrés MSo 2022

El congrés internacional Metropolitan Solutions ha presentat i ha debatut possibles solucions a les grans amenaces i reptes metropolitans actuals als quals s’enfronten diferents metròpolis d’arreu del món.

El món s’està urbanitzant. La urbanització està molt lligada a la metropolinització, que comporta diversos reptes. En aquest context, les solucions metropolitanes es postulen, d’una banda, com a respostes innovadores als reptes metropolitans i les necessitats ciutadanes. D’altra banda, es configuren com a estratègies conjuntes i polítiques metropolitanes que ajuden les metròpolis a avançar cap als objectius de les agendes globals de desenvolupament.

El congrés ha abordat reptes i solucions metropolitanes relacionades amb la governança i la legitimitat democràtica; la gestió eficient i el bon govern; les solucions tecnològiques; les solucions verdes i blaves; la inclusió social, de gènere i diversitats; la informalitat; la planificació de la ciutat; l’urbanisme, la resiliència i la innovació; les dades i els indicadors; la comunicació; el futur de les metròpolis, o la transferència de coneixement i de bones pràctiques entre unes metròpolis i altres.

Més enllà dels casos concrets presentats, el congrés ha permès reflexionar al voltant del concepte mateix de “solucions metropolitanes”, i de les seves característiques, dimensions, tipologies o instruments per implementar-les. Les solucions metropolitanes són respostes eficaces a reptes, qüestions, necessitats o demandes metropolitanes. Estan inspirades o responen als reptes de les agendes globals de desenvolupament. Contribueixen a la construcció urbana. Són projectes de transformació metropolitana de perspectiva multidimensional i estan vinculades normativament o legalment a l’Administració pública.

El congrés ha posat de manifest la importància de les solucions metropolitanes i que les metròpolis tinguin un paper més ampli en la política global, per aconseguir fer front als reptes globals de desenvolupament, donar resposta a les necessitats de la ciutadania i avançar cap a la consecució de metròpolis més democràtiques, legítimes, ben governades, inclusives, equitatives, innovadores i resilients.

 

9.15

Registration

9.45

Opening session

Antonio Balmón, Ernest Maragall, Jordi Martí, Raf Tuts (video message)

Plenary session (auditorium Vicenç Badenes)

10.00

Keynote speech. The metropolis as a territorial solution to the urban challenges on the international agendas

Dennis Coderre, Claudia López, Ernest Maragall

Plenary session (auditorium Vicenç Badenes)

10.30

Coffee break

10.50

Metropolitan governance and legitimacy solutions to decision-making process

David Gómez, Claudia López, Oriol Nel·lo, Mariona Tomàs, Alejandra Trejo, Daniel Wrzoszczyk

Moderator
Oriol Illa
Plenary session (auditorium Vicenç Badenes)

09.45

Sessió inaugural

Antonio Balmón, Ernest Maragall, Jordi Martí, Raf Tuts

Sessió plenària (auditori Vicenç Badenes)

10.00

Inauguració. La metròpolis com a solució territorial als reptes urbans de les agendes internacionals

Dennis Coderre, Claudia López, Ernest Maragall

Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

10.50

Solucions de governança i legitimitat de la metròpolis en la presa de decisions

David Gómez, Claudia López, Oriol Nel·lo, Mariona Tomàs, Alejandra Trejo, Daniel Wrzoszczyk

Moderació
Oriol Illa
Sessió plenària (auditori Vicenç Badenes)

12.10

Solucions de gestió eficient i bon govern

Giancarlo Cotella, Claudia López, Ramon Torra, Ivan Tosics, Paolo Veneri

Moderació
Agustí Fernández Losada
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Taller. La comunicació com a instrument per a les solucions metropolitanes (I)

Caps de comunicació dels 36 ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i periodistes

Moderació
Rafael Forero, María del Pilar Téllez, Waldir Ochoa
Sessió paral·lela (aula B)

14.30

L’impacte de les solucions tecnològiques en la definició i gestió de la metròpolis

Ana Chubinidze, Toni Codina, Antonella Contin, Ramon Gras, Lluís Torrens

Moderació
Carlos de la Morena
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Taller. Solucions per monitorar les metròpolis i millorar els serveis públics: dades i indicadors metropolitans

Nuno F. da Cruz, Marc Martí, Rashid Seedat, Erlinda Minero, Roger Barres

Moderació
Lia Brum, Silvia Llorente
Sessió paral·lela (aula C)

Taller. La comunicació com a instrument per a les solucions metropolitanes (II)

Caps de comunicació dels 36 ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i periodistes

Moderació
Rafael Forero, María del Pilar Téllez, Waldir Ochoa
Sessió paral·lela (aula B)

16.30

Solucions verdes i blaves: de la ciutat grisa a la metròpolis verda

Maria José Avendaño, Corina Basnou, Vicente Guallart, Paul Lecroart, Demetra McBride, Maritza Hernández

Moderació
Ana Romero
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Taller. La comunicació com a instrument per a les solucions metropolitanes (III)

Caps de comunicació dels 36 ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i periodistes

Moderació
Rafael Forero, María del Pilar Téllez, Waldir Ochoa
Sessió paral·lela (aula B)

9.15

Workshop. Metropolitan solutions towards sustainable urban development

Other experts

Moderator
Rafael Forero, María del Pilar Téllez
Parallel session (auditorium Vicenç Badenes)

Solutions to social, gender, and diversity inclusion

Alice Abreu, Meehwa Cho, Nicolás García, Ricard Gomà, Paula Soto, Cecília Vaca

Moderator
Maria Peix
Parallel session (aula C)

10.45 Coffee break

11.15

Solutions to informality management in metropolises

Geoff Bickford, Ana Valéria Ribeiro Borges, Claudia López, Silva Magaia, José Nicols

Moderator
Elisenda Alamany
Parallel session (auditorium Vicenç Badenes)

9.15

Taller. Gobernança i eines útils per a un desenvolupament urbà sostenible

Diversos experts

Moderació
Rafael Forero, María del Pilar Téllez
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Solucions per a la inclusió social, de gènere i diversitats a la ciutat

Alice Abreu, Meehwa Cho, Nicolás García, Ricard Gomà, Paula Soto, Cecília Vaca

Moderació
Maria Peix
Sessió paral·lela (aula C)

11.15

Solucions de gestió de la informalitat a les metròpolis

Geoff Bickford, Ana Valéria Ribeiro Borges, Claudia López, Silva Magaia, José Nicols

Moderació
Elisenda Alamany
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Cap a una visió metropolitana per a l’Europa del 2050

Xavi Tiana, Jordi Vaquer

Moderació
Henk Bouwman
Sessió paral·lela (aula C)

12.45

Visita guiada a l’exposició «The Melting Age» (L’edat del desgel)

Alfons Rodríguez

Visita a la exposició (sala Opensurf)

14.10

Solucions de planificació de la ciutat

Yaser Abunnasr, Gabriel Lanfranchi, Josep Maria Pascual

Moderació
Joan Caba
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Taller. Com aprenen les ciutats (I). Eines metodològiques per a la transferència de polítiques

Carles Conill, Giuseppe Grezzi, Aytor Naranjo, Laia Carbonell

Moderació
Tom Rye
Sessió paral·lela (aula C)

16.00

Plans i estratègies de resiliència

Elena Costas, Hélène Dromain, Katherine Eshel, Dennis Leach, Berivan Omar, Juan David Palacio, Héctor Santcovsky

Moderació
Oriol Estela
Sessió paral·lela (auditori Vicenç Badenes)

Taller. De la supervivència urbana a la prosperitat de les persones: conceptes per començar a construir la resiliència metropolitana

Equips tècnics, experts municipals i acadèmics urbans

Moderació
Rosa Suriñach, Isabel Parra
Sessió paral·lela (aula C)

Taller. Com aprenen les ciutats (II). Iniciatives per transferir coneixement: lliçons apreses de la mentoria dels transports urbans

Cyntia Echave, Amparo Montán, Marco Slavich

Moderació
Oriol Barba, Carlota Rosés
Sessió paral·lela (aula B)

17.30

Clausura

Ernest Maragall, Clelia Colombo

Sessió plenària (auditori Vicenç Badenes)

Organitzat per: