Inici

Cornellà – Metròpolis Barcelona | Octubre 17-18 2022

MetroSolutions

Mirades innovadores per a les metròpolis del futur

Presentació

Solucions metropolitanes

El congrés internacional Metropolitan Solutions ha presentat i ha debatut possibles solucions a les grans amenaces i reptes metropolitans actuals als quals s’enfronten diferents metròpolis d’arreu del món.

 

 

El món s’està urbanitzant. La urbanització està molt lligada a la metropolinització, que comporta diversos reptes. En aquest context, les solucions metropolitanes es postulen, d’una banda, com a respostes innovadores als reptes metropolitans i les necessitats ciutadanes. D’altra banda, es configuren com a estratègies conjuntes i polítiques metropolitanes que ajuden les metròpolis a avançar cap als objectius de les agendes globals de desenvolupament.

El congrés ha abordat reptes i solucions metropolitanes relacionades amb la governança i la legitimitat democràtica; la gestió eficient i el bon govern; les solucions tecnològiques; les solucions verdes i blaves; la inclusió social, de gènere i diversitats; la informalitat; la planificació de la ciutat; l’urbanisme, la resiliència i la innovació; les dades i els indicadors; la comunicació; el futur de les metròpolis, o la transferència de coneixement i de bones pràctiques entre unes metròpolis i altres.

Més enllà dels casos concrets presentats, el congrés ha permès reflexionar al voltant del concepte mateix de “solucions metropolitanes”, i de les seves característiques, dimensions, tipologies o instruments per implementar-les. Les solucions metropolitanes són respostes eficaces a reptes, qüestions, necessitats o demandes metropolitanes. Estan inspirades o responen als reptes de les agendes globals de desenvolupament. Contribueixen a la construcció urbana. Són projectes de transformació metropolitana de perspectiva multidimensional i estan vinculades normativament o legalment a l’Administració pública.

El congrés ha posat de manifest la importància de les solucions metropolitanes i que les metròpolis tinguin un paper més ampli en la política global, per aconseguir fer front als reptes globals de desenvolupament, donar resposta a les necessitats de la ciutadania i avançar cap a la consecució de metròpolis més democràtiques, legítimes, ben governades, inclusives, equitatives, innovadores i resilients.

Continguts

Anatomia de les metròpolis: definició, abast, governança i associació, prestació de serveis, relació amb altres nivells de govern i relació amb el medi rural.

Aplicació de polítiques metropolitanes per a la inclusió i cohesió econòmica, social i territorial; estratègies i accions per tenir en compte els interessos i les necessitats ciutadanes (diversitat, gènere…) dins de les polítiques i serveis metropolitans; i igualtat de drets i obligacions de la ciutadania.

Modernització de l’Administració pública en relació amb la transició digital i ecològica; implementació i disseny d’infraestructures estratègiques metropolitanes; innovació per fer front a l’era postcovid; estratègies per transformar la metròpolis de ràpid creixement, dins de territoris empobrits i amb recursos escassos; i consolidació de ciutats en territoris en situació de conflicte.

FAQs

Una solució és una resposta eficaç a un problema, dubte o qüestió.

 • A una necessitat, demanda o repte metropolità.
 • A identificar un repte, aportar-hi una solució.
 • Estan connectades a les polítiques i als plans metropolitans
 • Són multidimensionals (dimensió social, econòmica, comunitària…)
 • Són multiactor (sector privat, sector públic, associacions sense ànim de lucre…)
 • Són multinivell (no només a escala metropolitana)
 • Tenen caràcter innovador
 • Estan inspirades en les agendes globals de desenvolupament i hi donen resposta
 • Contribueixen a la construcció urbana
 • Combinen accions resultants de la suma d’infraestructures i programes, i són avaluables per al conjunt de la població i el conjunt dels territoris (són inclusives: per a persones i per a ciutats)
 • Idealment es construeixen amb la participació de la ciutadania i els principals actors
 • Són escalables a altres metròpolis i reptes

Ponents principals

Programa

17-18 octubre 2022

Exposició

«The Melting Age» (‘L’edat del desglaç’) és un recorregut per més de trenta països de sis continents, que recull llocs i situacions que mostren quines són les causes i les conseqüències de la crisi climàtica. El que podem guanyar i, alhora, tot el que podem perdre.

A través de fotografies captades al llarg de finals del segle xx i tot el xxi, es vol narrar com s’afronta el gran repte de la humanitat per a les dècades que venen i com la crisi climàtica és una cosa que ve de lluny. Que no ens sorprengui ara.

Ponències de base

Les metròpolis en l’horitzó 2030

Organitzat per: